Od 2005 roku miesięcznik „Łowiec Polski we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, Lasami Państwowymi i Zarządem Głównym PZŁ organizuje akcję „Ożywić pola”. Od 2012 roku GRAFF z dumą wspiera ten projekt.

Tylko w czasie pierwszej edycji akcji „Ożywić pola” w akcjach zalesiania i zagospodarowywania tzw. remiz śródpolnych wzięło udział ponad 14 tysięcy uczniów ze 133 szkół podstawowych i ponadpodstawowych i blisko 2 tysiące nauczycieli i myśliwych z całego kraju. W kolejnych edycjach – których zrealizowano do chwili obecnej już dziesięć – każdorazowo brało udział od stu kilkunastu do nawet ponad 170 placówek oświatowych, a na przestrzeni minionych lat w programie bezpośrednio uczestniczyło sto kilkadziesiąt tysięcy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także kilkanaście tysięcy dorosłych – nauczycieli, myśliwych, leśników.

Ważnym elementem ww. programów były publikacje mające charakter pomocy dydaktycznych. Było to – na przestrzeni minionych edycji programu – kilka publikacji książkowych, m.in. pozycje takie jak: „Mieszkańcy naszych pól”; „Mieszkańcy pól i lasów” czy „Instrukcja zakładania remiz śródpolnych”, a także plansze edukacyjne „Zwierzęta Mazowsza”; filmy poświęcone sytuacji bobra w Polsce oraz akcji „Ożywić pola”, a także pt. „Zwierzęta Mazowsza”, prezentacje multimedialne dla nauczycieli nt. akcji „Ożywić pola” i programu NATURA 2000, wreszcie quizy i ćwiczenia.

Program aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola” w umiejętny sposób łączy edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych (głównie nauczycieli, myśliwych i leśników) z praktycznymi działaniami na rzecz ochrony polskiej bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności pól i łąk. Zaplanowane w ramach programu „Ożywić pola” przedsięwzięcia, poza walorami edukacyjnymi, promują także realizację zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

Program zakłada realizację działań edukacyjnych w oparciu o tworzenie trwałych inicjatyw lokalnych pomiędzy szkołami a kołami łowieckimi, które realizować będą działania wpływające bezpośrednio i pośrednio na poprawę i ochronę bioróżnorodności w Polsce.

Udział w Programie „Ożywić pola” szkół zlokalizowanych w obszarach chronionych, i innych – cennych przyrodniczo terenach naszego kraju, wiąże się z realizacją szeregu działań edukacyjnych (m.in. prelekcji, wycieczek, warsztatów, wykładów, szkoleń, konkursów, akcji, itp.), w tym działań społeczno-użytecznych w postaci zakładania – wyspowych nasadzeń drzew i krzewów, czyli tworzenia tzw. remiz śródpolnych. Drugim zadaniem dzieci i młodzieży ma być pielęgnacja remiz (dosadzenia dodatkowych roślin w już istniejących remizach), a także zakładanie oczek wodnych oraz pielęgnacja istniejących cieków wodnych. W ten sposób realizowana jest zasada metodyczna, by uczeń miał okazję do obserwowania zmian w przyrodzie, w tym wypadku w remizie posadzonej m.in. z jego udziałem, w dłuższym czasie – dla wzmocnienia efektu edukacyjnego.

W latach 2016-2017 ważnym elementem programu „Ożywić pola” – zgodnie z hasłem X edycji: Rok gęgawy” – było przeprowadzenie przez szkoły zajęć lekcyjnych na temat znaczenia obszarów chronionych dla ochrony i zachowania różnorodności biologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony siedlisk gęgawy, a także innych gatunków ptaków wodno-błotnych w Polsce.

foto: ozywicpola.pl